മറയൂര്‍ബാങ്കിന്റെ ശര്‍ക്കരയൂണിറ്റിനു തറക്കല്ലിട്ടു

moonamvazhi

ഇടുക്കിജില്ലയിലെ മറയൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കിന്റെ പുതിയ മറയൂര്‍ശര്‍ക്കര ഫാക്ടറിക്കു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുപ്രസിഡന്റ് ദീപ അരുള്‍ജ്യോതി തറക്കല്ലിട്ടു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ആന്‍സി ആന്റണി, സെക്രട്ടറി ജോര്‍ജ് കുഞ്ഞപ്പന്‍, അഗ്രോ നേച്ചര്‍ സി.ഇ.ഒ. രഞ്ജിത്ത് രാജേന്ദ്രന്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു. ഭൗമശാസ്ത്രസൂചിക (ജി.ഐ) പ്രകാരമുള്ള തനതു മറയൂര്‍ ശര്‍ക്കര ഉത്പാദിപ്പിച്ചു പ്രാദേശികവിപണികളിലും വിദേശവിപണികളിലും വില്‍ക്കലാണു ലക്ഷ്യം. കാര്‍ഷികഅടിസ്ഥാനസൗകര്യനിധി പദ്ധതിയനുസരിച്ചു നബാര്‍ഡിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പ്രോജക്ടു തയ്യാറാക്കിയത് അഗ്രോ നേച്ചര്‍ ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!