മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് അനുവദിച്ചു: മൊത്തം വാർഷിക വേതനത്തിന്റെ 8.33% ബോണസ്.

adminmoonam

സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് ഓണം ബോണസ് അനുവദിച്ചു. മൊത്തം വാർഷിക വേതനത്തിന്റെ 8.33%മാണ് ബോണസ്. മാസവേതനം പരമാവധി 7000 രൂപ എന്ന തോതിൽ കണക്കാക്കി ബോണസ് നൽകാം. സർക്കുലറിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചുവടെ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!