ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നടപ്പാക്കിയ വെന്‍ഡര്‍മാരുടെ യോഗം ഒമ്പതിന്

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാങ്കിങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെന്‍ഡര്‍മാരുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒമ്പതിനു മൂന്നു മണിക്ക് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഓണ്‍ലൈനായാണ് യോഗം ചേരുക.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും ജോ. രജിസ്ട്രാര്‍മാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലും വെന്‍ഡര്‍മാരെ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണമെന്നു രജിസ്ട്രാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈന്‍ മീറ്റിങ്ങിനുള്ള ലിങ്കയയ്ക്കാന്‍ വെന്‍ഡര്‍മാരുടെ ഫോണ്‍നമ്പര്‍, ഇ മെയില്‍ വിലാസം എന്നിവ സെപ്റ്റംബര്‍ ആറിനു രജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫീസിലറിയിക്കണമെന്നാണ് ജോ. രജിസ്ട്രാര്‍മാര്‍ക്കു നല്‍കിയിട്ടുള്ള നിര്‍ദേശം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!