പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വായ്പ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വായ്പാ രീതി മാറണം .

adminmoonam

പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വായ്പ ആവശ്യങ്ങൾ മനസിലാക്കി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വായ്പാ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണം. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വായ്പാ ആവശ്യങ്ങൾ പതിന്മടങ്ങു വർധിക്കും.കേരളത്തിൻറെ അതിജീവനം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ.. ഡോക്ടർ എം ഡോക്ടർ എം രാമനുണ്ണിയുടെ ലേഖനം 33. രാമനുണ്ണിയുടെ ലേഖനം-33.

കൊറോണ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശികതലത്തിൽ സംരംഭകത്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ലോകത്തെമ്പാടും വികസിച്ചു വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്ര സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. വിദേശത്തുനിന്നും മടങ്ങിവന്ന പ്രവാസികളിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേർ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷമാണ് മടങ്ങി വന്നത്. ഇത് ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതയാണ്. ഇതുകൂടാതെ , നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാർ ,ബസ് തൊഴിലാളികൾ, എന്നു തുടങ്ങി അനവധി മേഖലകളിൽ തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന ചില ടെക്സ്റ്റൈൽ വില്പനശാലകൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ, നാമമാത്രമായ വിൽപ്പന മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിൽപനയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിൻറെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു . ഇതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന വസ്തുത ലളിതമാണ് .

പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള വായ്പ ആവശ്യങ്ങൾ നിരവധി മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകാൻ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകുന്ന ഭൂമിയുടെ വില അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല വായ്പ നൽകേണ്ടത്. മറിച്ച്, ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് വിലയിരുത്തി കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് . ഈ നിലയിലേക്ക് മാറണമെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റ് എന്നും , ഒരു പ്രോജക്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക എന്നും പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ കാണണമെന്നില്ല . അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രോജക്ടിനെക്കുറിച്ചും, പ്രൊജക്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഏതാനും വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.

പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കട്ടെ…
വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രോജക്ട് എന്നും, പരാജയപ്പെടുന്ന പ്രോജക്ട് എന്നും തരംതിരിക്കുന്ന രീതി ശരിയല്ല . ഈ വസ്തുത നാം തിരിച്ചറിയണം . പ്രൊജക്റ്റ് വിജയിക്കാനും , പരാജയപ്പെടാനും തുല്യമായ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രോജക്റ്റ് വിജയിക്കുന്നത് അത് നടത്തിപ്പുകാരനായ വ്യക്തിയുടെ കഴിവും താല്പര്യവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ, ഗൃഹപാഠം , പരിശീലനം, സാഹചര്യങ്ങളെ അവസരങ്ങളായി ഇണക്കി ചേർക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് ആദ്യമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് . ഇതിനെ പൊതുവിൽ സംരംഭകത്വം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് . സംരംഭകനുമായി സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. സംരംഭകൻറെ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഉൾകാഴ്ചയും, സാങ്കേതികമായ അറിവും, വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവും എല്ലാം ഈ അർത്ഥത്തിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് .ഏതെങ്കിലുമൊരാൾ നടത്തി വിജയിച്ചു എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അനുകരിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്ന ഒരാളെ സംരംഭത്തിനായി കണക്കാക്കണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ സംരംഭകത്വ വാസനകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിയലാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

ഇതിനുശേഷം നാം പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. എപ്പോൾ, എവിടെ, എങ്ങിനെ, ആര് , എന്ത് എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ, അതിനെ പ്രോജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി 5 പശുക്കളെ വാങ്ങി, വളർത്തി, പാൽ വിതരണം ചെയ്തു വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാനും, തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനും ആണ് പ്രോജക്ട് എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കാം, ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എവിടെയാണ് പശു വളർത്തുന്നത് എന്നതാണ്. അതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം ആയിട്ടുണ്ടോ, പശുവിനെ കെട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ തൊഴുത്ത് ലഭ്യമാണോ , എങ്ങനെയാണ് പശുവിനെ പരിപാലിക്കുന്നത്, ആവശ്യമായ തീറ്റ പുല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലം ലഭ്യമാണോ, അതോ പുല്ല് വൈക്കോൽ എന്നിവ വാങ്ങി നൽകാൻ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പശുവിനെ പരിപാലിക്കുന്ന വേളയിൽ അതിനു വരുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവുണ്ടോ, ആവശ്യമായ മൃഗപരിപാലനസഹായം പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാണോ, ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചാൽ അടുത്തചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എപ്പോഴാണ് പശുവിനെ വാങ്ങുന്നത് , എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങുന്നത് , എത്ര വിലക്കാണ് വാങ്ങുന്നത് ,ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് സംബന്ധിച്ച സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു . ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സംരംഭകൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ , അതോ സഹായികൾ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആരെല്ലാം ആണ്, എവിടെയാണ് പാൽ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പാലിന് ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടോ, എത്ര വിലക്കാണ് പാൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുക , എത്ര പാൽ വിറ്റ് പോകും ,ബാക്കി വരുന്ന പാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നീ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരം ലഭിക്കും .ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും, സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രീതികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രോജക്റ്റ് വിലയിരുത്തൽ ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആകും .

ഇനിയാണ് എത്ര പലിശ നിരക്കിലാണ് വായ്പ നൽകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് . 100 രൂപ മുടക്കിയാൽ 105 രൂപ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് റിട്ടേൺ ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 12% പലിശയ്ക്ക് വായ്പയെടുത്ത് ഈ സംരംഭം നടത്തിയാൽ അത് വിജയകരം ആകുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര കാലം കൊണ്ടാണ് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാൻ ആവുക എന്നതും തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ എല്ലാ ചെലവുകളും കഴിച്ചു തിരിച്ചടക്കാനുള്ള തുക കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഏത് പ്രോജക്റ്റും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും. സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന സംരംഭങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭ്യമാണോ എന്നും, അത് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും, എന്ത് വില വരും എന്നും , റിപ്പയർ, മെയിൻറനൻസ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക് എത്ര തുക വേണ്ടിവരുമെന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരും. ഒരുപക്ഷേ പാൽ വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ നാം നടത്തിയതിനേക്കാൾ വളരെ ഗൗരവമായ വിപണി പഠനവും, വിപണി സാധ്യത യെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവും അനിവാര്യമായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്ന വിവരം അറിയിച്ചാൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ധാരാളം പേർ മുന്നോട്ടു വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് .

ഇത്തരം സംരംഭകർക്ക് ആവശ്യമായ സംരംഭകത്വ വികസന പരിശീലനം നൽകാവുന്നതാണ്. കട്ടിലിന് അനുസരിച്ച് കിടക്കുന്ന ആളിൻറെ നീളം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് പകരം, ആവശ്യപ്രകാരം ഉള്ള കട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നതായിരിക്കണം പ്രോജക്ട് വായ്പ നൽകുന്ന വേളയിൽ അനുവർത്തികേണ്ടുന്ന മാതൃക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വായ്പക്കാരൻ നൽകുന്ന വസ്തുവിൻറെ വില മാത്രം പരിഗണിക്കാതെ ഈ പ്രോജക്റ്റ്ൻറെ സാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടും, സംരംഭകത്വ ശേഷി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടും വായ്പ നൽകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊജക്റ്റ് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക രീതികളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തുടർന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

ഡോ. എം .രാമനുണ്ണി9388555988

Leave a Reply

Your email address will not be published.