പറവൂർ വടക്കേക്കര ബാങ്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

പറവൂർ വടക്കേക്കര സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് ബാങ്ക് 20 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി.

ജീവനക്കാരുടെ വിഹിതമായ 60, 518 രൂപയുമടക്കം 20,60, 518 രൂപ നിയുക്ത എം.എല്‍.എ. പി. രാജീവിന് കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News