നിക്ഷേപ, വായ്പാപലിശനിരക്കുകള്‍പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാനത്തെ വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളും / ബാങ്കുകളും സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും നല്‍കുന്ന വായ്പകള്‍ക്കുമുള്ള പരമാവധി പലിശനിരക്കുകള്‍ താഴെ പറയുംപ്രകാരം പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു.

[pdf-embedder url=”https://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/02/Circular-Deposit-05-2022.pdf” title=”Circular Deposit 05-2022″]

[pdf-embedder url=”https://www.moonamvazhi.com/wp-content/uploads/2022/02/Circular-Loan-06-2022-1.pdf” title=”Circular Loan 06-2022 (1)”]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.