“നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം -2020” ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി.

adminmoonam

കുടിശ്ശിക നിവാരണത്തിനായി ഉള്ള ഒറ്റത്തവണ ഉറപ്പാക്കൽ പദ്ധതി മാർച്ച് 31 വരെ നീട്ടി കൊണ്ട് സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ ഉത്തരവിട്ടു. നേരത്തെ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്നുവരെ ആയിരുന്നു ഒറ്റത്തവണ തീർപ്പാക്കൽ പദ്ധതി. പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഏപ്രിൽ 10നകം സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണമെന്നും ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർമാർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.