നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതി ഏപ്രില്‍ 30 വരെ നീട്ടി

moonamvazhi

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി സര്‍ക്കാര്‍ 2023 ഏപ്രില്‍ 30 വരെ വീണ്ടും നീട്ടി. 2023 ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണം ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി.

പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും കുടിശ്ശിക കുറയ്ക്കാനും കൃത്യമായ വായ്പാ തിരിച്ചടവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് പരമാവധി കുടിശ്ശികരഹിത സംഘങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും കോവിഡ് കാരണം ജീവിതം ദുസ്സഹമായ വായ്പക്കാര്‍ക്കു ആശ്വാസം നല്‍കാനുമാണു സഹകരണ മേഖലയില്‍ കുടിശ്ശിക നിര്‍മാര്‍ജന ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!