ജെ.ഡി.സി വൈവ പരീക്ഷ ജൂൺ 11 മുതൽ.

adminmoonam

ജെ.ഡി.സി 2019-20 ബാച്ചിന്റെ വൈവ പരീക്ഷ ജൂൺ 11 മുതൽ 23 വരെ അതത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും. സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചതാണിത്. കോവിഡ് -19നെ തുടർന്ന് സെന്റർ മാറ്റം അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതിയ സെൻന്ററുകളിൽ ആയിരിക്കും വൈവ നടത്തുകയെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.