ജൂലൈ 6 അന്തർദേശീയ സഹകരണ ദിനം.

adminmoonam

ദേശീയ സഹകരണ യൂണിയൻ 2019 ജൂലൈ 6 അന്തർദേശീയ സഹകരണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ  ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനുകൾ പരമാവധി പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ലോഗൊ  ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ സ്റ്റാമ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയനുകൾ, സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ, സഹകരണ കോളേജുകൾ എന്നിവ മുഖാന്തരം വിൽപ്പന നടത്താവുന്നതും സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയനുകളുടെ  ഭരണസമിതി നിലവിൽ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഓഫീസർമാർ സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിൽ  നിന്നും സ്റ്റാമ്പു വാങ്ങി  വില്പന നടത്തേണ്ടതാണ്.

അന്തർ ദേശീയ സഹകരണ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് സർക്കിൾ  തലത്തിൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ സർക്കുലറിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു

Leave a Reply

Your email address will not be published.