ചായം ബാങ്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

തിരുവനന്തപുരം ചായം സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ചിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി. ബാങ്ക് വിഹിതം 61755 രൂപയും ജീവനക്കാരുടെ രണ്ടുദിവസത്തെ ശമ്പളമായ 38245 രൂപയുമാണ് ഓണ്‍ലൈനായി സംഭാവന നല്‍കിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.