ചക്കിട്ടപാറ സഹകരണ ബാങ്ക് 61-)o വാർഷികം – സ്കോളർഷിപ്പും സ്വയം തൊഴിൽ ധനസഹായവും.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് ചക്കിട്ടപ്പാറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ അറുപത്തിയൊന്നാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിലെ നിർധന വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്കോളർഷി സ്വയം തൊഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ ധനസഹായവും നൽകും. പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ 100 ഡിഗ്രി, പിജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പതിനായിരം രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.

അമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബത്തിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്പ്. ഇതോടൊപ്പം 50,000 രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബത്തിന് സ്വയംതൊഴിൽ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം രൂപ ധനസഹായവും നൽകും.

ഇതിനുള്ള അപേക്ഷാഫോറം ബാങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഈ മാസം 20 നകം ബാങ്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് പി.പി. രഘുനാഥ് സെക്രട്ടറി വി. ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!