ക്ഷാമബത്ത ഉടന്‍ നല്‍കണം: ആക്കിനാട്ട് രാജീവ്

moonamvazhi

സഹകരണ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കുടിശികയായ 6 ഗഡു ക്കാമബത്ത ഉടന്‍ നല്‍കണമെന്ന് കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിനാട്ട് രാജീവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത നല്‍കുന്നതിന് സര്‍ക്കാരിന് ഒരു രൂപ പോലും സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ ഇത്രയധികം കുടിശിക വരുത്തിയ നപടി നീതികരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷാമബത്ത ഉടന്‍ നല്‍കിയില്ലങ്കില്‍ ശക്തമായ സമരം നടത്തുമെന്നും രാജീവ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.