കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ചലഞ്ച്: മലപ്പുറം കോഡൂര്‍ ബാങ്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കി

Deepthi Vipin lal

മലപ്പുറം കോഡൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയും ജീവനക്കാരുടെ മൂന്നു ദിവസത്തെ ശമ്പളം, ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ സിറ്റിംഗ് ഫീസ്, പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓണറേറിയം എന്നിവ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കി.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രളയത്തിലും കോവിഡ് തുടക്കത്തിലും എല്ലാ ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും ഭരണസമിതിയുടെ ഒരു മാസത്തെ സിറ്റിങ് ഫീസും പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയവും സര്‍ക്കാരിന് നല്‍കിയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!