കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡിലെ 20 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു: അവസാന തീയതി ഈ മാസം 22.

adminmoonam

കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളിലേക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, എൽഡി ക്ലർക്ക്, അറ്റൻഡർ, പ്യുൺ എന്നീ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഒഴിവുകൾ ഉള്ളത്.മൊത്തം 20 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങൾ www.kcdwfb. com എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഈ മാസം 22 ആണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News