കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ നേതാക്കളുമായി സഹകരണമന്ത്രിയുടെ ചർച്ച വ്യാഴാഴ്ച.

adminmoonam

കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനാ നേതാക്കളുമായി വ്യാഴാഴ്ച സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും. വൈകിട്ട് മൂനിന്നു നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെ മന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ ആണ് ചർച്ച. മുഴുവൻ സംഘടനകളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളപരിഷ്കരണം, മലപ്പുറം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ലയനം, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ കേരള ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തുടങ്ങി സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചക് വരുമെന്ന് സംഘടനാ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. സഹകരണമന്ത്രിക്ക് പുറമേ സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും റജിസ്ട്രാറും മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. അതിനിടെ എംപ്ലോയീസ് കോൺഗ്രസ് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ മുന്നിൽ ധർണ നടത്തുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.