കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ കളക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിച്ചു.

adminmoonam

കേരള കോ.ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ(സി.ഐ.ടി.യു)തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കളക്ഷൻ സെന്റർ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ സി.ഐ.ടി.യു നേതാവും കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റുമായ ഇ.ജി.മോഹനൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ13 ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള യൂണിയൻ അംഗങ്ങളും അതാതു യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭരിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റി മുഖാന്തിരം ജില്ലാ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

l

Leave a Reply

Your email address will not be published.