ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്ആയ ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ പഠനം..

adminmoonam

“ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194 N” ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്ആയ ശിവദാസ് ചേറ്റൂരിന്റെ പഠനം ഇന്നുമുതൽ…
1. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 194 N പ്രകാരം പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ (പി‌എസി‌എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്‌സ് ) അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പാക്‌സ് , നികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. പണത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യ നീങ്ങുന്നത്. പണമിടപാട് (cash) സുതാര്യമല്ലെന്നും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും നികുതികൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പണമിടപാടുകളിലൂടെ എളുപ്പമാണെന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. പണത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും ഒഴുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കള്ളപ്പണവും കണ്ടെത്തുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കള്ളപ്പണത്തിന്റെ വളർച്ച തടയുന്നതിനും പണം (cash) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലെ മോദി സർക്കാർ നിരവധി നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

2. നികുതി സംബന്ധമായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പാക്‌സ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. സ്ഥിര നിക്ഷേപകരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് 133 ബി നോട്ടീസ് നൽകിയപ്പോഴാണ് വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഗുരുതരമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വന്നത് . സെക്ഷൻ 80 പി യുടെ ആനുകൂല്യം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് നികുതി ചുമത്തിയത് മറ്റൊരു ഇരുട്ടടിയായി. ഇടിവെട്ടേറ്റവനെ പാമ്പു കടിച്ചപോലെ ആയി. അതിനു പിന്നാലെ വരുന്നു….സെക്ഷൻ 269 എസ.എസ് , സെക്ഷൻ 296 ടി തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള നോട്ടീസുകൾ. മേൽപ്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ, ടി‌ഡി‌എസ് (ഉറവിടത്തിൽ നികുതിയിളവ്) അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ ആദ്യം 194A വകുപ്പിൽനിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു, ഈ ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തേത് 194N ആണ്. സെക്ഷൻ 194 N വകുപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനം ആണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം.

3. സെക്ഷൻ 194 N ലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച്, അതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുവായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ആ സെക്ഷനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം.

4. 01-09-2019 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ ധനകാര്യ നിയമം (NO. 2) 2019 വഴി സെക്ഷൻ 194 N ആദായ നികുതി നിയമത്തിൽ എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ടു.

5. നിർദ്ദിഷ്ട എന്റിറ്റികൾ (entities) അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനമോ ( പണം കൊടുക്കന്നയാൾ) ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ (അതായത് സ്വീകർത്താവ്) പണം നൽകുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 194 N ബാധകമാകുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന 3 തരം എന്റിറ്റികൾക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ബാധകമാണ്:

1. ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്റ്റ്, 1949 ബാധകമാകുന്ന ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനി (ആ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 51 ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനം ഉൾപ്പെടെ);

2. ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തിപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഹകരണ സംഘം;
അല്ലെങ്കിൽ

3. ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്.

6. മേൽപ്പറഞ്ഞ 3 എന്റിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 01-09-2019 മുതൽ ഒരു കോടി ക്കുമേൽ പണം പിൻവലിച്ചാൽ ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം രണ്ടു ശതമാനം നികുതി പിടിക്കണം എന്നാണ് നിബന്ധന. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒരു കോടിയുടെ മേൽ വരുന്ന സംഖ്യയക്ക് മാത്രം ടിഡിഎസ് പിടിച്ചാൽ മതി. ഉദാഹരണത്തിനു നിങ്ങൾ 31-08-2019 വരെ Rs. 99,00,000 പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കരുതുക. September 1 നു നിങ്ങൾ Rs 150000 പിൻവലിച്ചാൽ ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ ഉള്ള 50000 രൂപക്ക് 2 ശതമാനം നിരക്കിൽ 1000 രൂപ മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതി. 01-04-2019 തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾ പിൻവലിച്ച തുകകൾ കൂടി ഈ ഒരു കോടി പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പരിഗണിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സ്വീകർത്താവിനുള്ള ഒന്നോ അതിലധികമോ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വർഷത്തെ ( ആദായ നികുതി നിയമത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ” മുൻ വര്ഷം ” എന്നാണ് പറയുക )പിൻവലിച്ച പണത്തിന്റെ ആകെത്തുക ഒരു കോടി രൂപ കവിയുമ്പോഴോ, സെക്ഷൻ 194 N പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നു.
“മുൻ വർഷം” എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ആരംഭിച്ച് അടുത്ത മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെ കാലയളവ്. സെക്ഷൻ 194N 01-09-2019 നു മാത്രമേ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളുവെങ്കിൽ കൂടി April 1 , 2019 മുതൽ പിൻവലിച്ച പണം കൂടെ ഒരു കോടി പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് മനസിലാക്കുക.

7. പണമായി പിൻവലിക്കുന്ന തുകയുടെ 2% ആണ്, ടി.ഡിഎസ് നിരക്ക്. അതു പ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ പിൻവലിക്കലുകൾ ഒരു കോടി രൂപ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10,000 രൂപ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ പിൻവലിച്ച തുകയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന് 200 രൂപ കുറയ്ക്കേണ്ടിവരും. ഇത്തരത്തിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 9800 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു. നിങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപ കിട്ടണമെങ്കിൽ, 2% കുറച്ചതിനുശേഷം 10,000 രൂപ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉയർന്ന തുക പിൻവലിക്കേണ്ടിവരും.

8. എന്നാൽ മുകളിലുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ചില് ഇടപാടുകളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിലുള്ള എന്റിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന എന്റിറ്റികൾക്കോ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ പേയ്മെന്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ 2% ടി.ഡി.എസ് ബാധകമല്ല.

1) സർക്കാർ;

2) ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിംഗ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സഹകരണ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്;

3) ഒരു ബാങ്കിംഗ് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് :

4) ബാങ്കിംഗ് കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റ് ലേബൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ(ATM).

9. 01-07-2020 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ സെക്ഷൻ 194 N നെ മാറ്റിയെഴുതപെട്ടു. നിയമം അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ കുറേക്കൂടെ കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ആദായനികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പണം പിൻവലിക്കാനുള്ള പരിധി ഒരു കോടി രൂപയല്ല, 20 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 20 ലക്ഷത്തിനും ഒരു കോടി രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള പണം പിൻവലിക്കലിന് ടി.ഡി.എസ് നിരക്ക് 2% ആണെന്നും എന്നാൽ അതുതന്നെ ഒരു കോടി രൂപ കവിയുന്നുവെങ്കിൽ ടി.ഡി.എസ് 5% ആയിരിക്കും എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക.

10. ടി.ഡി.എസിന്റെ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചില സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് ഇളവ് നൽകുകയോ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന നിബന്ധനകളും അവരുടെ മേൽ ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

തുടരും ……
SIVADAS CHETTOOR BCOM FCA LL.M
MOB: 9447137057
[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News