ആടു കര്‍ഷകര്‍ക്കായി സെമിനാര്‍ നടത്തി

Deepthi Vipin lal

വെറ്ററിനറി സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ വയനാട് മണ്ണുത്തി വൈറ്ററിനറി കോളേജിലെ പരാദ ശാസ്ത്ര വിഭാഗവും നബാര്‍ഡും മാന്നാം മംഗലം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘവും സംയുക്തമായി സെമിനാര്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോ.ശ്യാമള കെ. സുസ്ഥീര അജ പരിപാലനം വിവേചന പൂര്‍ണ്ണമായ വിരചികില്‍സയിലുടെ എന്ന വിഷയത്തില്‍ ആടു കര്‍ഷകര്‍ക്കായി സെമിനാര്‍ നടത്തി.

ഡോ.ദേവത ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി – ഡോ. ബിന്ദു ലക്ഷ്മണന്‍ കര്‍ഷകരുമായി സംവാദിച്ചു. നബാര്‍ഡിന്റെ പ്രതി നിധി സെബിന്‍ മരുന്നുകളും ധാതുലവണ മിശ്രീതങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. പൂത്തൂര്‍ മൃഗാശുപത്രിയിലെ വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍ മാന്നാം മംഗലം ക്ഷീര സംഘം സെക്രട്ടറി അഡ്വ.ഡേവീസ് കണ്ണൂക്കാടന്‍ ഡോ:രശ്മി തുടങ്ങിയവര്‍ നേത്രത്വം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News