അർബൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളപരിഷ്കരണം- കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.

[email protected]

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും പരിഷ്കരിക്കുന്നതിന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച് വകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. സഹകരണ സെക്രട്ടറി ചെയർമാനും റജിസ്ട്രാർ കൺവീനറും സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാൻ, തൃപ്പൂണിത്തറ പീപ്പിൾസ് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് ചെയർമാൻ, കേരള സഹകരണ എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ മെമ്പർമാരും ആയുള്ള അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിക്കാണ് രൂപം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ ശമ്പള സ്കെയിലുകളും ശമ്പള നിർണയത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യക്തമായി നിശ്ചയിച്ച്, കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ആറുമാസത്തിനകം സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!