സഹകരണ റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിയില്‍ ഇനി മരണാനന്തരസഹായം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ

കേരള സഹകരണ റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിച്ചട്ടങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയനുസരിച്ച് വായ്പക്കാരനുള്ള മരണാനന്തര സഹായം പരമാവധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയായും ചികിത്സാ ധനസഹായം പരമാവധി ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയായും

Read more
Latest News
error: Content is protected !!