കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയുടെ അടിത്തറ ശക്തം: മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍

* നിക്ഷേപമോ, വായ്പയോ എടുക്കാതയുളള അംഗത്വമാണെങ്കിലും ഗുരുതരരോഗം       ബാധിച്ചാല്‍ 50000 രൂപവരെ ചികിത്സാ സഹായം. * വായ്പ എടുക്കുന്നയാള്‍ക്ക് ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം

Read more

സഹകരണ റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിയില്‍ ഇനി മരണാനന്തരസഹായം മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ

കേരള സഹകരണ റിസ്‌ക് ഫണ്ട് പദ്ധതിച്ചട്ടങ്ങളില്‍ വരുത്തിയ ഭേദഗതിയനുസരിച്ച് വായ്പക്കാരനുള്ള മരണാനന്തര സഹായം പരമാവധി മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയായും ചികിത്സാ ധനസഹായം പരമാവധി ഒന്നേകാല്‍ ലക്ഷം രൂപയായും

Read more