റിപ്പോ നിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല

ബാങ്കുകള്‍ക്കു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന ഹ്രസ്വകാലവായ്പകളുടെ പലിശനിരക്കില്‍ ( റിപ്പോ നിരക്ക് ) മാറ്റമില്ല. നിലവിലുള്ള 6.5 ശതമാനമായി പലിശനിരക്ക് തുടരും. റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ ആറംഗ പണനയസമിതിയുടെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!