വിരമിച്ച സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയും അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് കോടതി

ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് സംഘവുമായുള്ള നിയമപരമായ ബന്ധം എത്രകാലം വരെയുണ്ടാകും. വിരമിച്ച ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ സംഘത്തിന് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകുമോ. ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഉത്തരമാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കേരള ഹൈക്കോടതി

Read more
Latest News