പെരുമണ്ണ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് അവാഡ്

സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ പ്രവര്‍ത്തന മികവിനുള്ള ബാങ്കിംഗ് ഫോണ്ടിയര്‍ അവാര്‍ഡ് പെരുമണ്ണ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് ലഭിച്ചു. ബെസ്റ്റ് ക്രഡിറ്റ് ഗ്രോത്ത്, വുമണ്‍ ലീഡര്‍ ഓഫ് ദി

Read more