പേരാമ്പ്ര വെസ്റ്റ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം നടീല്‍ ഉത്സവം നടത്തി

പേരാമ്പ്ര വെസ്റ്റ് വനിതാ സഹകരണ സംഘം ഹരിതഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരംഭിക്കുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടീല്‍ ഉത്സവം നടത്തി. പേരാമ്പ്ര യൂണിറ്റ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ പി.കെ.സന്തോഷ് കുമാര്‍ ഉല്‍ഘാടനം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!