കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകളിലെ പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഹയര്‍ഗ്രേഡ്

പ്രാഥമിക സഹകരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ നിശ്ചയിച്ചതിലെ പോരായ്മകള്‍ പരിഹരിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. പാര്‍ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര്‍മാര്‍ക്ക് ഹയര്‍ഗ്രേഡ് അനുവദിച്ചുള്ളതാണ് പുതിയ

Read more