സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ കുടിശ്ശിക നിവാരണ പദ്ധതി ഈ മാസം 30 വരെ നീട്ടി

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും നവകേരളീയം കുടിശ്ശിക നിവാരണ ഒറ്റത്തവണ തീര്‍പ്പാക്കല്‍ പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി സര്‍ക്കാര്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 30 വരെ വീണ്ടും നീട്ടി. ഈ സെപ്റ്റംബര്‍ 15

Read more
Latest News