അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകളുടെ ദേശീയ ശൃംഖലയില്‍ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളില്ല

അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിച്ച ദേശീയ അംബ്രല്ല ഓര്‍ഗനൈഷനില്‍ കേരളത്തിലെ ബാങ്കുകളില്ല. നാഷണല്‍ അര്‍ബന്‍ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് (എന്‍.യു.സി.എഫ്.ഡി.സി.)

Read more

വായ്പാസംഘങ്ങളെ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ NUCFDC സഹായിക്കണം- മന്ത്രി അമിത് ഷാ

പുതുതായി രൂപംകൊണ്ട ദേശീയ അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ധനകാര്യ, വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ( NUCFDC ) വായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങളെ ബാങ്കുകളാക്കി മാറ്റാന്‍ സഹായിക്കണമെന്നു കേന്ദ്ര സഹകരണമന്ത്രി അമിത് ഷാ

Read more

അര്‍ബന്‍ബാങ്കുകളെ സഹായിക്കാന്‍ ദേശീയ സാമ്പത്തിക വികസനകോര്‍പ്പറേഷന്‍: ഉദ്ഘാടനം നാളെ

അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകളെ ആധുനികീകരിക്കുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നാഷണല്‍ അര്‍ബന്‍ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫിനാന്‍സ് ആന്റ് ഡവലപ്‌മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ് ( NUCFDC ) എന്ന സ്ഥാപനത്തിനു

Read more