ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ടൂറിസം സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മൂന്നാമത് നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍ പ്രവര്‍ത്തരം തുടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ടൂറിസം സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ മൂന്നാമത് നീതി മെഡിക്കല്‍ സ്റ്റോര്‍ ചിറയിന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം പടനിലം റോഡില്‍ ആരംഭിച്ചു. മുന്‍ കെ.പി.സി.സി സെക്രട്ടറി

Read more