കുന്നമംഗലം സഹകരണ റൂറല്‍ ബാങ്കിന്റെ നീതി ബില്‍ഡ് മാര്‍ട്ട് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങി

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ സാധനങ്ങള്‍ മിതമായ നിരക്കില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പൊതുസംരംഭവുമായി കുന്നമംഗലം സഹകരണ റൂറല്‍ ബാങ്ക്. കുന്നമംഗലം വരിട്ട്യാക് ജംഗ്ഷനില്‍ ആരംഭിച്ച നീതി ബില്‍ഡ് മാര്‍ട്ട് പി.ടി.എ റഹീം

Read more
Latest News