നബാര്‍ഡ് കാര്‍ഷിക സഹായപദ്ധതി വിലയിരുത്താന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകസമിതി

നബാര്‍ഡിന്റെ അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രെക്ചര്‍ ഫണ്ട് പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹകരണ-കൃഷി വകുപ്പുകള്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതിനായി രണ്ടുവകുപ്പുകളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ- താലൂക്ക് തലങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സമിതികള്‍

Read more
Latest News