നബാര്‍ഡ് ഫണ്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി ഉപയോഗിക്കാന്‍ എം.എല്‍.എ.മാര്‍ക്ക് ചുമതല നല്‍കുന്നു

കാര്‍ഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യനിധി സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമം. ഇതിനായി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതികള്‍ കണ്ടെത്താനാണ് ആലോചന. ഇവയുടെ

Read more

നബാര്‍ഡ് കാര്‍ഷിക സഹായപദ്ധതി വിലയിരുത്താന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകസമിതി

നബാര്‍ഡിന്റെ അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രെക്ചര്‍ ഫണ്ട് പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹകരണ-കൃഷി വകുപ്പുകള്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതിനായി രണ്ടുവകുപ്പുകളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ- താലൂക്ക് തലങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സമിതികള്‍

Read more
Latest News