ക്ഷയരോഗ പ്രതിരോധം: കൊല്ലം എന്‍.എസ്. സഹകരണാശുപത്രിക്ക് പുരസ്‌കാരം

കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടിബി പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനുള്ള പുരസ്‌കാരം എന്‍ എസ് സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക്. ക്ഷയരോഗ പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളോടൊപ്പം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിക്ഷയ് മിത്ര പദ്ധതി മികച്ച

Read more