തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ സ്വയംസഹായഗ്രൂപ്പുകളുടെ 1756 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാബാധ്യത സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കി

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സേലം നഗരത്തില്‍ സഹകരണവകുപ്പു മുഖേന സ്വയംസഹായ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്കു വിതരണം ചെയ്ത 134 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കിക്കൊടുത്തു ( Waived off ).

Read more