ദീപികയും മനോരമയും ബന്ധിപ്പിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ലെറ്റര്‍ ടൂറിസം പദ്ധതി

സാഹിത്യ പ്രവര്‍ത്തക സഹകരണ സംഘത്തിന് കീഴില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അക്ഷര-ഭാഷ-സാഹിത്യ-സാംസ്‌കാരിക മ്യൂസിയത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഹകരണ വകുപ്പ് ലെറ്റര്‍ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു. കോട്ടയത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക മുന്നേറ്റം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണ്

Read more