എം.വി.ആർ കാൻസർ സെൻറർ ലോകോത്തര കാൻസർ ചികിത്സ കേന്ദ്രം – പി. രാജേന്ദ്രൻ

മുൻ എം.പിയും, കൊല്ലം എൻ.എസ് സഹകരണ ആശുപത്രി പ്രസിഡണ്ടുമായ പി. രാജേന്ദ്രനും സംഘവും കോഴിക്കോട് ചൂലൂരിലെ എം.വി.ആർ കാൻസർ സെന്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സന്ദർശിച്ചു. എം.വി.ആർ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!