കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കും കേരള ബാങ്കും ലയിപ്പിക്കണം: നബാര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ.വി. ഷാജി

കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കും കേരള ബാങ്കും തമ്മില്‍ ലയിപ്പിക്കണമെന്ന് നബാര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ.വി. ഷാജി നിര്‍ദേശിച്ചു. കേരളീയം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ‘കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും’

Read more