സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെയും സംഘങ്ങളിലെയും നിക്ഷേപപ്പലിശ വര്‍ധിപ്പിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണബാങ്കുകളും സംഘങ്ങളും നിക്ഷേപത്തിനു നല്‍കിവരുന്ന പലിശനിരക്ക് വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ഒരു വര്‍ഷം മുതല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തില്‍ താഴെവരെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിനു ഇപ്പോഴത്തെ 7.75 ശതമാനം പലിശയില്‍ നിന്നു 8.25

Read more