സാമ്പത്തികത്തര്‍ക്കം ഫയല്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഇളവിന്റെ കാലാവധി ഡിസംബര്‍ 31 വരെ നീട്ടി

കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിലെ ഷെഡ്യൂള്‍ III ല്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളതുപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തികത്തര്‍ക്കങ്ങളും ഷെഡ്യൂളിലെ സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയില്‍ വരുത്തിയ ഇളവിന്റെ കാലാവധി 2022 ഡിസംബര്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!