സഹകരണ പരീക്ഷാബോര്‍ഡിന്റെ പരീക്ഷകളില്‍ പൊതു വിഭാഗത്തിലെ EWS വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു മൂന്നു വര്‍ഷം വയസ്സിളവ്

സഹകരണച്ചട്ടം 183 (1  )  പ്രകാരം മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങള്‍ക്കു ( OBC  ) അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വയസ്സിളവ് സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് വഴി നടത്തുന്ന

Read more
Latest News
error: Content is protected !!