സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ അപകടത്തിലാകരുത്

1995 മാര്‍ച്ച് 14 നാണു കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് പെന്‍ഷന്‍ ബോര്‍ഡ് രൂപവത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. മൂന്നു സ്‌കീമുകളിലായാണു ബോര്‍ഡില്‍നിന്നു പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുന്നത്. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ കീഴിലുള്ള സംഘങ്ങള്‍, സംസ്ഥാന-ജില്ലാ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!