കാലവും കാര്യവും അറിഞ്ഞാവണം നിയമഭേദഗതി

സഹകരണമേഖലയിൽ സമഗ്രമാറ്റം ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാന സഹകരണനിയമത്തിൽ കാതലായ മാറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണു സർക്കാർ. ഇതിനുള്ള നിയമഭേദഗതിബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സഹകാരികളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ട് സെലക്ട്

Read more