കണ്ണൂര്‍ താലൂക്കില്‍ കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം സമാഹരിച്ച മികച്ച വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന് പുരസ്‌കാരം

സഹകരണ നിക്ഷേപ സമാഹരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ താലൂക്കില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപം സമാഹരിച്ച എടക്കാട് പഞ്ചായത്ത് വനിത സഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള ഉപഹാരം

Read more