ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണസംഘങ്ങളില്‍ ഭവനസംഘങ്ങള്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്ത്

* ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് * രാജ്യത്ത് എട്ടു ലക്ഷത്തോളം സംഘങ്ങള്‍ * സംഘങ്ങളില്‍ 30 കോടി അംഗങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണസംഘങ്ങളില്‍ ഒന്നാംസ്ഥാനത്തു നില്‍ക്കുന്നതു ഭവന സഹകരണസംഘങ്ങളാണെന്നു

Read more

സഹകരണ രേഖാസഞ്ചയം: ആദ്യഘട്ടം ഡിസംബറില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകും

ദേശീയതലത്തില്‍ തയാറാക്കുന്ന സഹകരണ രേഖാസഞ്ചയത്തിന്റെ ( database) ആദ്യഘട്ടം 2022 ഡിസംബറോടെ പൂര്‍ത്തിയാകും. രേഖാസഞ്ചയത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം 2023 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാരംഭിക്കും. വിവിധ മേഖലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ

Read more