കേന്ദ്ര സഹകരണ ഡേറ്റ സെന്റര്‍; ഇനി സംസ്ഥാന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ക്ക് സമയമില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളും പ്രവര്‍ത്തന രീതികളും കേന്ദ്ര ഡേറ്റ സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള നടപടി കേന്ദ്രസഹകരണ മന്ത്രാലയം തുടങ്ങി. ഇത് നടപ്പാക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നും വിശദീകരിച്ച്

Read more