വില്ലേജ് അതിര്‍ത്തി മാറിയപ്പോള്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ തമ്മില്‍ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കം

കണ്ണൂരിലെ രണ്ട് സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കത്തിലാണ്. പ്രവര്‍ത്തന പരിധി ലംഘിച്ച് ശാഖ തുടങ്ങിയതാണ് പരാതിയെങ്കിലും, പ്രവര്‍ത്തനപരിധി തന്നെ നിശ്ചയിക്കാനാകാത്ത തര്‍ക്കത്തിലാണ് എത്തിയത്. വില്ലേജിന്റെ അതിര്‍ത്തി മാറ്റിയപ്പോഴാണ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!