സഹകരണ വാരാഘോഷം: പ്രസംഗ,- പ്രബന്ധ മത്സരം

അഖിലേന്ത്യാ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ താലൂക്ക് തല പ്രസംഗ, പ്രബന്ധ മത്സരങ്ങളില്‍ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കായി ജില്ലാ പ്രസംഗ- പ്രബന്ധ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തി.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!