സര്‍ജിക്കല്‍ കോട്ടണ്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണം: ആലപ്പി സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്‍ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്‍

ആലപ്പുഴ സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് സമര്‍പ്പിച്ച സര്‍ജിക്കല്‍ കോട്ടണ്‍ നിര്‍മാണ പദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആലപ്പി സഹകരണ സ്പിന്നിങ് മില്‍ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്‍ സിഐടിയു വാര്‍ഷിക

Read more
Latest News