സഹകരണ പരീക്ഷയുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ നിയന്ത്രണത്തിന് പ്രത്യേക നിയമനത്തിന് അനുമതി

സഹകരണ പരീക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ക്കായുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ പരീക്ഷബോര്‍ഡിലും തുടങ്ങി. ഇതിനായി സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ എന്ന തസ്തികയില്‍ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പ്രവൃത്തി പരിചയവുമുള്ള ഒരാളെ അഞ്ചുവര്‍ഷത്തേക്ക്

Read more
Latest News