സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്/കാഷ്യർ, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, ടൈപ്പിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ തസ്തികയില്‍ ഒഴിവ്

സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് വിവിധ സംഘങ്ങളിലേക്കും ബാങ്കുകളിലേക്കും സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ജൂനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക്/കാഷ്യർ, സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍, ഡാറ്റ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍, ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്നീ

Read more