ക്രഡിറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്താല്‍ ക്രഡിറ്റ് സംഘമെന്ന് ജെ.ആര്‍.; വനിത സംഘം പ്രസിഡന്റിനെ അയോഗ്യയാക്കി

സഹകരണ ചട്ടത്തിന് പുതിയ വ്യാഖാനം നല്‍കി കാസര്‍ക്കോട് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ എടുത്ത നടപടി ഒടുവില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ മുമ്പില്‍. ക്രഡിറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സംഘം ക്രഡിറ്റ് സംഘമാകില്ലേയെന്നാണ്

Read more

ഡയറക്ടറുടെ വായ്പ കുടിശ്ശികയുടെ ബാധ്യത ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്കും സെക്രട്ടറിക്കും

സഹകരണ സംഘത്തില്‍നിന്ന് ഡയറക്ടര്‍ ഈടില്ലാതെ വായ്പ എടുത്തതിന്റെ ബാധ്യത എല്ലാ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍ക്കും സെക്രട്ടറിക്കും ചുമത്തി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. കടമ്പളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് മള്‍ട്ടി പര്‍പ്പസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ

Read more

സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാര്‍ക്കുകള്‍ തുടങ്ങുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വകാര്യ വ്യവസായ പാര്‍ക്കുകള്‍ അനുവദിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും ബാധകമാക്കി. സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം നിലയിലോ ഒന്നിലേറെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളായോ വ്യവസായ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!